YK laati vuonna 1992 suunnitelman koko maailman pelastamiseksi – Ei toteutunut oikeastaan miltään osin

Oletko kuullut YK:n vuonna 1992 laatimasta ”Agenda 21” suunnitelmasta? Suunnitelman alussa kerrotaan ihmiskunnan saapuneen epätoivoisten aikojen äärelle. Nälänhätien, ympäristötuhojen, kouluttamattomien määrän ja terveydellisten ongelmien lisääntyminen nähtiin jo tuolloin.

Agenda 21 oli suunnitelma nälän, köyhyyden, sairauksien ja asunnottomuuden poistamiseksi maailmasta 2000-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin mennessä. Vuosia, rahaa ja ihmishenkiä on poltettu, mutta muuttuiko mikään? Katsellessa maailmaa tuolloin ja nyt, voi sanoa, että eipä juuri…

YK näki vapaan markkinatalouden pelastajana

Ensimmäisenä osa-alueena suunnitelmassa mainitaan monen välinen kaupankäyntijärjestelmä, joka on, suoraan käännettynä ”yhdenmukainen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja joka lopulta johtaa maailmanlaajuisen tuotannon optimaaliseen jakautumiseen suhteessa kaikkien kauppakumppanien suhteelliseen etuun.”. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, ettei omaisuuden keskittyminen tietyille henkilöille ja tiettyihin yrityksiin ole täyttä sattumaa. YK:n agenda 21 on myöskin nähtävissä innostajana erilaisille vapaakauppasopimuksille kuten CETA ja TTIP, sekä yhä suuremmille ”vapaan kulun ja kaupan alueille”, kuten esimerkiksi EU. Kyseisen suunnitelman sanavalintojen mukaan koko vapaan kaupan ihanne on toteutettu ainoastaan kehittyvien maiden pystyssä pitämiseksi, joskaan tavoite ei näiltä osin ole erityisen onnistunut, sillä esimerkiksi Afrikka on käytännössä yhtä köyhä kuin 26 vuotta sitten, kun agenda 21 luotiin. Toisaalta suurimmat yritykset ovat yhä suurempia ja rikkaus jakaantunut yhä harvemmille.

Kohdassa 2.9 d mainitaan myöskin yhdeksi tavoitteeksi markkinatalouden/tuotannon sekä ympäristön suojelun/kestävän kehityksen yhteensovittaminen. Mikäli tiedemiehiä ja osaltaan myöskin ihmisten empiiristä havainnointikykyä on uskominen, erityisesti tässä tavoitteessa agenda 21 on epäonnistunut surkeasti. Myöskin protektionismin kitkeminen sekä sen aikaansaannosten purkaminen on mainittu yhdeksi jokaiselle valtiolle kuuluvaksi tavoitteeksi.

Epäonnistuneeksi voidaan nähdä myöskin suunnitelman kohta, jonka mukaan pankkien ja eräiden valtioiden tulisi helpottaa pahiten velkaantuneiden valtioiden lainataakkaa. Ainakaan läntisissä maissa tämä ei ole onnistunut, vaan niin Euroopan maat kuin Yhdysvallatkin ovat enempi vähempi ennätyksellisen syvällä velkasuossa. Suunnitelman mukaan säästämiseen tulisi rohkaista ja valtioiden talouksien alijäämää vähentää. Kuitenkin niin valtiot kuin kansat elävät yhä enemmän velaksi ja köyhyys lisääntyy myös Euroopassa. Hyvänä esimerkkinä kelpaa Kreikka, jonka kansainvälinen pankkimaailma löi polvilleen.

Rajattomasta rahoituksesta huolimatta kehitysmaat pysyivät kehitysmaina

Kehitysmaiden osalta mainitaan rikkaiden maiden lahjojen lisäksi myöskin velvollisuuksia. Esimerkiksi kyseisten maiden johtajien tulisi suunnitelman mukaan rohkaista yrityksiä vientiin eikä niinkään tuottamaan tuotteita sisämarkkinoille sekä purkamaan ”ei-kannattavia” oman tuotannon rakenteita tuonnin tieltä. Vastineeksi suunnitelmassa on esitetty rahallisia kompensaatioita kannattamattoman vientiteollisuuden tappioiden kattamiseksi.

Köyhyyden poistamiseksi agenda 21 näkee ratkaisuksi luonnollisesti toimeentulon turvaamisen, erityisesti työllä. Köyhyyden kanssa käsi kädessä kulkevaan nälkään ratkaisuksi esitetään kansakuntien omavaraisuuden tukeminen. Mm. näissä kahdessa kohdassa suunnitelma on räikeässä ristiriidassa käytännön kanssa. Esimerkiksi Suomi on erityisesti huonoina vuosina voimakkaasti tuonnin varassa ruoan riittävyyden kohdalla. Tämän lisäksi koko Afrikka, siinä missä Suomikin elää käytännössä muun maailman maataloudesta. Kehitysmaiden kohdalla edes kehitysapu ei ole onnistunut tuhansien miljardienkaan jälkeen korjaamaan tilannetta paremmaksi ja samaan aikaan Suomi vähentää omavaraisuuttaan.

Yllättävää kyllä, siirtolaisuutta ei mainita YK:n suunnitelmassa ratkaisuksi sen enempää nälänhätään kuin köyhyyteen tai kehitysmaiden talousongelmiinkaan. Sen sijaan erilaisia lahjoituksia, osittain ehdollisiakin yksin näiden asioiden kehittämiseksi kehitysmaissa on osoitettu lähemmäs sata miljardia dollaria. Relevantti kysymys on: Mihin nämä rahat ja näiden lisäksi maksettu kehitysapu ovat kadonneet? Sen enempää kehitysmaiden tuotannon tehostumisesta tai ympäristöllisestä kehittymisestä kuin kehitysmaiden kansalaistenkaan paremmin voinnista ei ole merkkejä.

Kuluttaminen ja kasvu nähtiin pahana 1992 – Elinehtona 2018

Agenda 21 on, kuten sanottua, maailmanlaajuiseksi tarkoitettu suunnitelma. Se pyrkii ottamaan huomioon jokaisen maailman kolkan ja erityisesti länsimaihin on kohdistettu kulutustottumuksiin kohdistuvat muutokset. Suunnitelman mukaisesti jokaisen valtion tulisi peräänkuuluttaa kestävämpiä kulutustottumuksia ja vähemmän ympäristöä rasittavia tapoja tuottaa kulutuksen vaatimia tuotteita. Vähemmän yllättävästi tämäkin kohta on voimakkaasti ristiriidassa sen kanssa, että jo suunnitelman alussa nähtiin tarpeelliseksi mm. poistaa tuontitariffeja kehitysmaiden tuotteilta, jotta näiden halvat tuotteet pääsisivät helpommin rikkaampien maiden markkinoille näin potentiaalisesti syrjäyttäen paikallisen tuotevalikoiman yksin hintakilpailun keinoin.

Huomiota suunnitelmassa saa myöskin modernit käsitteet talouskasvusta. Suunnitelmassa todetaan mm. että elintason nostamiseksi on kehitettävä vaihtoehtoisia, vähemmän uusiutumattomista luonnonvaroista riippumattomia keinoja. Kohdassa 4.24 todetaan, ettei ilman ”merkittäviä signaaleja markkinoilta”, suomeksi sanottuna hintojen korotuksia, tulla näkemään merkittävää muutosta kulutustottumuksissa. 4.26 kohdassa taas esitetään hieman lapsekaskin toive siitä, että myöskin yritykset rohkaisisivat kansalaisia vastuullisempaan kuluttamiseen.

Väestöräjähdys nähtiin jo 1992 merkittävänä uhkana

Alati kasvavat ja määrällisestikin lisääntyvät suurkaupungit aiheuttavat suunnitelman mukaan merkittäviä ympäristöllisiä ongelmia sekä asettaa suuria haasteita myöskin paikallisille hallinnoille. Väestömäärän ennustettiin tuolloin lisääntyvän jopa kahdeksaan miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Tätä artikkelia kirjoitettaessa väestömäärä maailmassa on 7,442 miljardia, joten ennuste ei ole kovinkaan kaukana totuudesta. Maapallon väestö itseasiassa kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan ja kiihtyy kiihtymistään. Ihmispopulaation ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 8,5 miljardiin, vuosisadan puoliväliin mennessä 9,7 miljardiin ja vuosisadan loppuun mennessä 11,2 miljardiin ihmiseen.

Osana väestöräjähdykseen liittyvissä huolissa suunnitelma nostaa esiin myöskin kansakuntien ikäjakauman ja ylipäätään valtioiden sietokyvyn kansalaistensa lukumäärälle. Huoltosuhde ja välttämättömät luonnonvarat kuten vesi nousevat suunnitelmassa esiin. Väestöohjelmat esiintyvät kohdassa 5.42, jossa todetaan, jälleen suoraan kääntäen: ”Väestöohjelmien tulee olla sosio-ekonomisten ja ympäristöllisten aspektien kanssa yhdenmukaisia”. Väestöohjelmien mahdollista sisältöä agenda 21 ei erittele, mutta toteaa, että niiden on oltava linjassa kestävän luonnonvarojen käytön sekä elämänlaadun lisääntymisen kanssa. Käytännössä suunnitelma panostaa lisääntymisen tukemiseen ja perhekokojen kasvattamiseen.

Väestömäärien lisääntyessä kodittomien ja pakolaisten määrän ennustettiin lisääntyvän merkittävästi. Näiden ihmisten asuttamiseksi YK ehdotti osana suunnitelmaa mm. mantereiden sisäistä siirtolaisuutta ja totesi suunnitelmassaan, että vuoteen 2000 mennessä jokaisella ihmisellä tulisi olla oma koti. Maailmassa on tällä hetkellä arviolta 100 miljoonaa täysin vailla asumusta olevaa eikä edes Suomi, jota joskus on pidetty erityisen edistyksellisenä ja hyvinvoivana maana ole onnistunut majoittamaan kodittomiaan, vaan Suomessakin on yhä yli 7000 ihmistä, joista hieman alle 500 perheellisiä.

Miksi jatkamme tiellä joka on todettu epäonnistumisen poluksi?

YK:n suunnitelma maailman pelastamiseksi ei ole merkittävästi onnistunut käytännössä miltään osin. Ihmiskunta on sairaampi mutta silti lääkitympi ja kehitysavunkin lisääntyessä yhä nälkäisempi. Samaan aikaan yrityksiä kiinnostaa ympäristön, luonnonvarojen tai työntekijöidensä kohtalo yhä vähemmän ja kansakunnat hyötyvät yrityksistä alati mitättömämmissä määrin. Kehitysmaat ovat yhä kehitysmaita ja vaikka vuonna 1992 potentiaalinen ratkaisu YK:n näkemyksen mukaan vielä oli kansakuntien ”hyvyyden” ja yhteistyön ulottuvilla, viimeiset 26 vuotta ovat todellisuudessa osoittaneet, ettei kehitysmaiden ongelmiin ole ratkaisua. Esimerkiksi HIV on ihmiskunnan näennäisistä läpimurroista ja kaikesta HIV:n suitsimiseksi tehdystä työstä huolimatta levinnyt räjähdysmäisesti ja kasvua tartunnan saaneiden määrässä on yli 50 maassa. Tällä hetkellä HIV:ta kantaa veressään arviolta 36,9 miljoonaa ja määrä lisääntyy vuosittain noin 1,8 miljoonalla tartunnan saaneella.

Agenda 21:n menestyksekäs toteuttaminen todetaan suunnitelmassa kansakuntien ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tehtäväksi. Tämän toteuttamiseksi YK totesi tarvitsevansa itsenäisten kansakuntien johtajien lisäksi myöskin muiden ylikansallisten toimijoiden apua ja suunnitelman mukaisesti tässä on myös onnistuttu. Suunnitelmien sisällön osalta se näyttäisi tekevän suurempaa palvelusta ylikansallisille yrityksille kuin maailman kansoille. Pelastuiko maailma YK:n 1992 maalailemalta kohtalolta? Ei miltään osin…

Lähde: YK,

9 thoughts on “YK laati vuonna 1992 suunnitelman koko maailman pelastamiseksi – Ei toteutunut oikeastaan miltään osin

  • 14.8.2018 at 21:51
   Permalink

   Juuri näin.

   Yk on jesuiittien (Vatikaani) perustama järjestö, jonka päämääränä on Uusi Maailman Järjestys. Illuminatia, eli lukuisista salaseuroista koostuvaa mafiaa, johon presidentti Niinistökin kuuluu, hallitsee Jesuiitit oman miltary-kenraalinsa (Black Pope) / ja maailmanlaajuisen suojelupoliisi-verkostonsa kautta. Ihmiset otaksuvat että kansallisvaltioiden suojeluspoliisit taistelevat rikollisuutta vastaan, mutta näin ei todellakaan ole. Suojelupoliisit pitävät yllä kansainvälistä rikollisuutta, eli yhtään huumelastia ei tipahda kansallisvaltioiden kaduille ilman oman maan suojeluspoliisin keskeistä roolia ko. asiassa…. massiivisesta pedofiliasta puhumattakaan.

   Katolinen kirkko ei ole koskaan menettänyt valtaansa, he ovat piiloutuneet ”maan alle” ja kasvattaneet valtaansa. Ihmiset eivät yleisesti tiedä sitä, etta Vatikaanin nykyinen paavi on jesuiitti, joka on ollut osallisena kauhistuttaviin ihmisoikeusrikoksiin. Valkoisen paavin taustalta löytyy ”musta” jesuiitti paavi, joka edustaa SOTILAALLISTA valtaa muutamien vaikutusvaltaisten sukujen kautta, joita kutsutaan nimellä BLACK NOBILITY.

   Käärmeen pää on siis BLACK NOBILITY, jonka maailmanlaajuinen valta jakautuu seuraavasti:

   1. CITY OF VATICAN hallitsee / ylläpitää kaikkia uskontoja ja spirituaalisia järjestöjä / yhteisöjä maailmanlaajuisesti. Vatikaani on luonut islamin uskonnon orjuuttamaan ihmisä, harhauttamaan ja tuomaan vastakkain asettelua. Uskokaa tai älkää: VATIKAANI ON LUONUT ISLAMIN, ja tämä käynnissä oleva ”kansojen hajaannus” on tietoisesti luotu. Valkoinen ja musta paavi työskentelevät yhdessä; jesuiitti mafialla on maailmanlaajuinen poliittinen valta. Kaikki ensimmäisen ja toisen maailmansodan avainpelaajat (lue: kansojen päämiehet) kuten esim. Churchill, Hitler ja Stalin olivat jesuiitti-agentteja, he pelasivat ihmisten tappamis-shakkia yhdessä Vatikaanin ohjeiden mukaan.

   2. CITY OF LONDON hallitsee / ylläpitää rahaa ja taloutta maailmanlaajuisesti keskuspankkien kautta. Olemme kaikki rahan ja talouden orjia. Köyhyyttä pidetään yllä tarkoituksella ja sairaksia istutetaan ihmisiin rokotuksien, lääkkeiden, ruoan, veden, ympäristömyrkkyjen, chemtrailin yms. kautta.

   3. CITY OF COLUMBIA, eli WASHINGTON hallitsee kansllisvaltioiden sotilasjärjestelmiä maailmanlaajuisesti. Ylläpitää sotia, köyhyyttä, kärsimystä ja terrorismia. Käyttää parhaillaan kauhistuttavia laser aseita, kuten DEW (Directed Energy Weapon), joka on tuhonnut – ja tuhoaa parhaillaan ympäri maailmaa (mm. California on tulessa) – massiivisia ruoan jalustus maa-alueita ja satoja tuhansia koteja ympäri maailmaa ihmisten kuolemista puhumattakaan. Toteuttaa massiivisia joukkomurhia tulvien, maanjäristyksien, tsunamien ja hurrikaanien kautta. Ylläpitää ja lietsoo rotuvihaa…. KKK oli jesuiitti mafian järjestö. Saa aikaan sisällissotia. Tappaa valtioiden päämiehiä ja murhaa totuuden puhujia, lääketutkijoita, poliiseja, tiedemiehiä ja toimittajia ympäri maailmaa. Provosoi kansannousuja omia hallituksia vastaan. Jatkuvat false flag operaatiot ja huijaukset.

   Jokainen edellisistä muodostaa oman itsenäisen mini-valtion, joka operoi siten, että kansainväliset lait ja asetukset eivät koske heitä.

   Valtamediaa, kuin myös koulutusta, terveydenhoitoa, ruokataloutta, poliisia, sotilasjärjestöjä, teknologiaa yms. hallitsee siis BLACK NOBILITY massiivisten organisaatioiden, mocking bird propagangakeskuksen (fake news) ja omien agenttiensa kautta. YK on jesuiittien perustama järjestö, eli jos haluat tiedostaa YK:n todelisen agendan, jokainen artikla pitää kääntää päinvastaiseksi. Kaikki suuret hyväntekeväisyysjärjestöt toimivat jesuiitti mafian alaisuudessa, ne edustavat valeoppositiota.

   ”Etsikää niin te löydätte”…. totuus on taruakin ihmeellisempää!

   Reply
 • 14.8.2018 at 20:10
  Permalink

  YK on lisännyt ongelmia. Jotka sen piti poistaa. YK olisi syytä lakkauttaa kalliina ja turhana järjestönä, koska se ei ole kyennyt lopettamaan Afrikan ja Intian liiallista sikiämistä sadoista tuhansista hukkaputkeen työnnetyistä miljardeista huolimatta. Pakko steriloinnit ensimmäisen lapsen jälkeen olisi pitänyt aloittaa viimeistään 1970 afrikassa, intiassa ja kaikissa muslimi maissa, koska jo 1960 luvulla tiedettiin väestön kasvun olevan maailman suurin ongelma.

  Reply
 • 14.8.2018 at 21:44
  Permalink

  Taisi olla vuonna 1996 kun YK otti agendakseen (manipulointikeinokseen) että CO2 olisi muka ”tuomiopäivän kaasu”. Arvatkaapa mihin painavaan todisteaineistoon se perustui.
  Niinpä, ei mihinkään sellaiseen.
  Mutta Club of Rome oli näin keksinyt ja suunnitellut jo vuosia aiemmin ja vaikutusvaltaisten henkilöiden kautta se tuli YK:n agendalistoille ja niin syntyi IPCC.
  Suosittelen vahvasti etsimään Tubesta Donna Laframboisen (The Delinquent teemat who was mistaken for the Worlds top climate expert) tunnin mittainen haastattelu hänen kirjastaan joka paljastaa IPCCn todellisuuden. Paljon hyödyllistä infoa. Taidan ostaa kyseisen kirjan.

  Reply
  • 14.8.2018 at 21:46
   Permalink

   * Teenager (eikä Teemat)

   Reply
 • 15.8.2018 at 05:26
  Permalink

  Niiiiiin monta kertaa YK jättänyt tekemättä ja taas toisinaan liian kärkkäästi ollut tuomitsemassa.
  Siis kertoo kaksinais moraalista.

  Reply
 • 15.8.2018 at 05:34
  Permalink

  Vielä tulee yksi ISO sota. Siitä ei tule perinteinen ja Eurooppa on keskiössä. Vaikeaa tulee kun vihollinen on jo hyvin asemissa. Siviilit tulevat enisimmäisenä tuntemaan nahoissaan sen täyden voiman. Poliittinen eliitti pakenee suojapaikkoihin armeijoiden suojeluksessa ja siviilit jätetään oman onnensa nojaan. YK on ollut se pahin taho joka on johtanut tähän mielettömyyteen. Jossain vaiheessa Tump häätää koko järjestön yhdysvaltain maaperältä.

  Reply
 • 28.2.2019 at 18:23
  Permalink

  Terveisiä valaistuksen suuresta järjestyksestä yhdistyneelle valtiolle ja kaikkialle maailmaan, tämä on avoin tilaisuus liittyä Illuminaten veljeskuntaan, jossa voit palauttaa kadonneet unelmasi ja missä voit nähdä vaurauden ja onnen valon ilman veren uhria. Ja me maksamme myös 550 000 USD: n summan, jotta voisimme toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi liittyessään veljeskuntaan ja myös valittuun ja sijoittuneeseen taloon investoinneilla sekä tämän mahdollisuuden elämässä, jotta he voivat olla kuuluisia.

  UUSIIN JÄSENIHIN LIITTYVÄT HYÖDYKSET, JOTKA YHDYSVALTAA.
  1. Käteispalkkio $ 550,000 USD.
  2. Uusi Sleek Dream CAR, jonka arvo on $ 150,000 USD
  3. Unelma talo ostetaan valitsemassasi maassa.
  Kuukauden tapaaminen maailman viiden parhaan kanssa.
  Maailman johtajat ja viisi tärkeintä kuuluisuutta. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä edelliseen sähköpostiosoitteeseen = greatilluminate99@gmail.com

  HUOMAUTUS; tämä Illuminati-veljeskunta, johon voit liittyä kaikkialta maailmasta Intia, Turkki, Afrikka, Yhdysvallat, Malesia,
  Dubai, Kuwait, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa, Eurooppa. Aasia, Australia jne.

  Tervehdys TEMPLE ILLUMINATE YHDYSVALLAT

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.