Juha Sipilä: 1000 päivää täynnä – tulokset puhuvat puolestaan

Han­ka­las­ta läh­tö­ti­lan­tees­ta ja ko­vis­ta epäi­lyis­tä sekä vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta 1 000 päi­väs­sä on saa­tu hyvä muu­tos ai­kai­sek­si.

Stra­te­gi­nen hal­li­tu­soh­jel­ma on osoit­ta­nut toi­mi­vuu­ten­sa. Tu­lok­set pu­hu­vat puo­les­taan.

Erityisen iloi­nen olen eri­no­mai­ses­ta työl­li­syys­ke­hi­tyk­ses­tä. Nyt työl­li­syy­sas­te (70,9 %) on jo yli ta­voi­teu­ran, joka joh­taa hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tee­seen 72 % vaa­li­kau­den lo­pus­sa.

Lu­vut ovat kor­keim­mal­la ta­sol­la 27 vuo­teen.

Vuo­si sit­ten mi­nua hiil­los­tet­tiin, et­tä vie­lä­kö us­kon työl­li­syys­ta­voit­tei­siin, kun ku­kaan asi­an­tun­ti­ja ei sii­hen us­ko. Vas­ta­sin, et­tä kuka sii­hen us­koo el­len minä. Työl­li­syys pa­ra­nee koko maas­sa. Tämä ja li­sään­ty­neet in­ves­toin­nit ovat kes­tä­vää alu­e­po­li­tiik­kaa.

Emme pel­käs­tään pääs­seet Eu­roo­pan ta­lous­kas­vuun mu­kaan, vaan olem­me nyt Eu­roo­pan kär­ki­kas­tis­sa.

Vel­kaan­tu­mi­nen on jo tait­tu­nut, ve­ro­as­te las­ke­nut ja suu­ret uu­dis­tuk­set ete­ne­vät. Ve­lak­si elä­mi­nen jul­ki­ses­sa ta­lou­des­sa lop­puu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Pa­ran­tu­nut ti­lan­ne al­kaa nä­kyä pik­ku hil­jaa myös suo­ma­lais­ten ar­jes­sa.

Eri­tyi­sen iloi­nen olen pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rän pie­ne­ne­mi­ses­tä. Joka nel­jän­nen pit­kä­ai­kais­työt­tö­män työt­tö­myys on päät­ty­nyt.

Olemme saa­neet tei­den kor­jaus­ve­lan kas­vun py­säy­tet­tyä ja pää­tet­tyä mit­ta­vas­ta in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­ta koko maa­han. Yri­tys­ten ra­hoi­tu­sa­se­ma on pa­ran­tu­nut, työ­mark­ki­noi­ta on uu­dis­tet­tu.

Nor­mien pur­ka­mi­nen al­kaa myös nä­kyä kaik­kien ar­jes­sa.

Kai­ken tä­män li­säk­si olem­me toi­meen­pan­neet mer­kit­tä­vän ym­pä­ris­töst­ra­te­gi­an il­mas­to­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Eu­roo­pan suu­ret krii­sit ovat hel­pot­ta­neet. Suo­mi on ol­lut ak­tii­vi­nen vai­kut­ta­ja suu­riin ky­sy­myk­siin. Esi­mer­kik­si puo­lus­tu­syh­teis­tön sy­ven­tä­mi­ses­sä nä­kyy Suo­men vah­va kä­den­jäl­ki, sa­moin kuin di­gi­ta­li­soin­nis­sa ja kei­no­ä­lyn ot­ta­mi­ses­sa EU:n agen­dal­le.

Olen täs­sä työs­sä mu­ka­na tu­los tai ulos -hen­ges­sä. Nyt voin sa­noa, et­tä tu­lok­set on saa­vu­tet­tu tai saa­vu­te­taan. Täl­lä pe­rus­teel­la tein pää­tök­sen ol­la ke­säl­lä puo­lu­e­ko­kouk­sen käy­tet­tä­vis­sä. Nyt kat­som­me vah­vas­ti eteen­päin. Mi­ten löy­däm­me li­sää nii­tä kei­no­ja, mil­lä jo­kai­nen suo­ma­lai­nen pää­see osal­li­sek­si pa­ran­tu­nee­seen ti­lan­tee­seen. Tä­män­kin saam­me kun­toon, kun jul­ki­sen ta­lou­den poh­ja on nyt ai­van eri kuin kol­me vuot­ta sit­ten si­ni­pu­na­hal­li­tuk­sen jäl­jil­tä.

Hal­li­tuk­sen tu­hat en­sim­mäis­tä päi­vää ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pää­mi­nis­te­ri­nä ovat ol­leet ras­kaat. Mut­ta saa­vu­te­tut tu­lok­set pal­kit­se­vat ja an­ta­vat us­koa eteen­päin. Olen myös nöy­rän kii­tol­li­nen kes­kus­ta­vä­el­le kan­nus­tuk­ses­ta – se on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­kei­na päi­vi­nä.

Juha Sipilä

Pääministeri

Kolumni julkaistu Suomenmaassa 21.2.2018

Lähde: Juhasi.fi

Katso myös:

11 thoughts on “Juha Sipilä: 1000 päivää täynnä – tulokset puhuvat puolestaan

 • 21.2.2018 at 09:51
  Permalink

  ”Erityisen iloi­nen olen eri­no­mai­ses­ta työl­li­syys­ke­hi­tyk­ses­tä.” Naama kiini: tollo!
  Tämä on tilasto likkailua! Kaikki kynnelle kykenevät 50+ pitkäaikais-työttömät ovat hakeutuneet kuntien järjestämiin kuntouttaviin työtoimintoihin. Saahan siitä korotettua päivärahaa ja välttää aktivointi rangaistuksen seuraavat puolivuotta.
  Uusia työpaikkoja ei ole juurikaan tullut!

  Reply
 • 21.2.2018 at 10:12
  Permalink

  Suomen kaikkien aikojen huonoin pääministeri.

  Reply
 • 21.2.2018 at 10:23
  Permalink

  Kissat ja Koirat ne oman takapuolensa nuolevat.

  Reply
 • 21.2.2018 at 11:00
  Permalink

  Suomen nousu alkoi ennen Kiky sopimusta viennin vedolla ja telakoiden suurilla tilauksilla. Kikyllä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Samaan aikaa tämä natsi hallitus potki köyhiä,sairaita,eläkeläisiä ja ruoski työttömiä eikä tajunnut että vienti vetää ennen kuin joku kertoi sen niille. Työttömyys ei ole laskenut vaan on pelkästään tilastokikkailua,irtisanomisia tulee julki harva se päivä ja kymmenillä firmoilla menossa YT joissa saneerataan ihmisiä kadulle. Lestadiolainen jauhaa shaissea minkä kerkee ja muut idiootit siinä perässä. Uusi romahdus on jo kulman takana mutta eihän nämä hallituksen narsistit sitä tajua kun pitää seistä peilin edessä ja kehua itseään.

  Reply
 • 21.2.2018 at 11:19
  Permalink

  Mikshi aboriginaali turkulainen Ile Kanerva shai ishoa lakeerikenkää vain muutaman shekstivieshtin thakia _______ mikshi näetä (sipilä orpo limppu ym. ym. ym. lista on pitkä , ei internet piisaa) kansa saa vai ei halua pikaisesti vaihtoon ! ?

  Reply
 • 21.2.2018 at 11:24
  Permalink

  Puun hinta on pysynyt 80 luvun tasolla, Metsäteollisuus on hinnoitellut puutavaran niin törkeästi, vaikka omistaisit oman monitoimikoneen ei sillä kannattaisi kaataa omaa metsää, hankintakaupassa tukin hinta on tarkoituksella laskettu alemalle tasolle kuin pystykaupassa. kuusen kuidusta maksettiin 80 luvulla jopa 230 markkaa kiintokuutiolta hankintana, Nykypäivänä ensiharvemuksessa pystykaupan hinta on reilusti alle 10 euroa kiitokuutiolta. Palkat ja verottomat osingot ovat kymmenkertaistuneet samaan aikaan.

  Reply
  • 21.2.2018 at 12:57
   Permalink

   86-vuotiaana metsätalouden vääristymistä tohtoriksi väitellyt Lauri Vaara on kirjoitellut todella paljon asiaan liittyen. Tässä yksi pieni mutta olennainen ote Vaaran laajasta tuotannosta:

   ”Metsätalouden sosialisoinnin kaksi julistusta

   Maksajan eristäminen oman yrityksensä tuotannosta on tuotannon sosialisointia. Puunkorjuun sosialisoinnissa ei sosialisoida metsäomaisuutta; riittää kun sosialisoidaan metsän käyttö ja taloudenpito puun pystykaupalla (Vaara 2013, s. 376; Feodaalinen maanomistus). Juridinen omistus jää metsänomistajalle, jolle jäi myös metsän käytöstä jäljelle puunmyynnin ajankohdasta päättäminen. Sekin yritettiin ottaa pois metsänomistajilta 1980-luvulla, mutta yritys ei toteutunut.

   Metsäkone on järeiden puustojen hakkuukone, minkä vuoksi erityisesti tukkimetsien hakkuut on sosialisoitu. Pystykauppojen osuus tukkien hakkuista vuonna 2015 oli 92 ja kuitupuun hakkuista 76 prosenttia. Muissa Euroopan maissa pystykauppaa ei ole.

   Puunkorjuun sosialisointi alkoi vuonna 1961 edellä mainitusta komitean mietinnöstä. Sitä voidaan nimittää ensimmäiseksi sosialisoinnin julistukseksi. Määrätehokkuutta toteutettiin yhdistämällä yksityismetsät ”kollektiiveiksi” 1960-luvun puolivälissä. Metsäyhtiöt jakoivat yksityismetsät yhtiöiden osto- ja korjuualueiksi ja MTK nimesi alueet metsänomistajien yhteistoiminta-alueiksi.

   Vuonna 1968 annettiin toinen sosialisoinnin julistus. Tapio määräsi kaikkien yksityismetsätalouden järjestöjen ensisijaiseksi tehtäväksi työn järjestämisen metsäkoneille. Määräys velvoitti metsäalan laitokset edistämään puun pystykauppoja, avohakkuita, voimakkaita harvennuksia, puun kesäkorjuuta, suuria leimikoita ja tiheän metsäteiden verkoston rakentamista.

   Määräyksen yhtenä seurauksena hankintakauppoja korvattiin hankintamyyjän palkkatyöllä 1970-luvulla. Puukauppa tehtiin pystykauppana ja metsäyhtiö palkkasi puunmyyjän oman metsänsä hakkuutyöhön. Puunajoa omalla maataloustraktorilla ei sallittu; sen teki metsäyhtiö metsätraktorilla.

   Palkkatyöstä edettiin puun hintasuositusten kaudella 1980-luvulla hankintamyyjän hankintalisään. MTK vuokrasi yksityismetsät metsäyhtiöille puun hintasuosituksilla, joissa puun hintana oli metsänvuokrauksen hinta eli kantohinta. Puun hankintamyyjät katsottiin yhtiön työntekijöiksi, joiden palkka sovittiin kantohintaan lisättävänä hankintalisänä.”

   http://laurivaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220623-metsakone-on-kansallinen-suuronnettomuus
   http://laurivaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/kayttaja/laurivaara

   Reply
 • 21.2.2018 at 13:22
  Permalink

  kyllähän kusipääministeri taas jaksaa kusettaa itteensä… no se on psykopati lessu, niin kai se pitää vaan koittaa ymmärtää

  Reply
 • 21.2.2018 at 14:54
  Permalink

  ”Han­ka­las­ta läh­tö­ti­lan­tees­ta ja ko­vis­ta epäi­lyis­tä sekä vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta 1 000 päi­väs­sä on saa­tu hyvä muu­tos ai­kai­sek­si”

  Siis maa täyteen matuja, yhteiskunta sekaisin, terrorismia, raiskauksia, kantasuomalaiset köyhät ja työttömät syväkyykkyyn, jne. Siinäpä sitä Sipilän hyvää kaikille.

  ”Erityisen iloi­nen olen eri­no­mai­ses­ta työl­li­syys­ke­hi­tyk­ses­tä.”

  Onko tästä jotain näyttöä, joka todistaisi että tuhannet työttömät ovat työllistyneet vähintään useiksi kuukausiksi 35-40 viikkotuntimäärällä aitoon ansiotyöhön? Luultavasti todellisuus on sitä, että kymmenet tuhannet on ajettu aktivointipaskalla pakkorakoon, eli palkattomaan tai alipalkattuun tempputyöhön, erinäisiin kokeiluihin ja muihin halveksuttaviin juttuihin. Halveksuttaviin nimen omaan kun niitä verrataan oikeaan työhön joka takaa riittävän elintason vähintäänkin yhdelle.

  Reply
 • 18.3.2018 at 20:41
  Permalink

  Aivan – mikään ”media” ei kerro, kuinka lyhyitä työttömien ”työllistymiset” on?! Tilastokikkailua…ja suurimmaksi osaksi nämä suomalaiset ääliöt uskovat vielä! Ikävä kyllä näin, mutta kansa saa sitä mitä tyhmyyksissään tilaa!

  Reply
 • 2.4.2018 at 09:10
  Permalink

  Hallituksen tekemiset on vaan lisännyt eri arvoisuutta.Älkkä ottako kuniaa mailman ja edelisen hallituksen tekemistä päätöksistä.Teidän tekemät näkyvät eteen päin kuinka paljon olette tuhonnut Suomen yhteiskuntaa ja ihmisten köydytämistä. Tällä halituksella EI OLE MUUTA KUIN KUSTA PÄÄSSÄ.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.